• +48 515123926
 • +48 515123926
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin


REGULAMIN
świadczenia usług za pośrednictwem
SERWISU WWW.CRO-TRAVEL.PL

§ 1.
Definicje.

Ustala się następujące definicje:

 1. Serwisy (Serwis) – przez Serwisy (Serwis) rozumie się stronę internetową wraz z jej zawartością i komponentami dostępną pod adresem www.cro-travel.pl, prowadzony łącznie przez Operatorów wymienionych w § 1 ust. 7 poniżej.
 2. Klienci – wszelkie podmioty (osoby fizyczne lub prawne), posiadające zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, składający Zamówienie w serwisie.
 3. Właściciel- osoba posiadająca tytuł prawny do apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów, świadcząca Usługę na rzecz Klienta.
 4. Usługa – udostępnienie miejsc noclegowych w apartamencie/apartamentach lub pokoju/pokojach przez ich Właściciela w celu krótkotrwałego zakwaterowania, zwłaszcza dla celów wypoczynkowych.
 5. Zamówienie – złożenie oferty przez Klienta w celu skorzystania z Usługi, drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem rezerwacyjnego systemu elektronicznego udostępnionego pod adresem www.cro-travel.pl. przez właściwego Operatora .
 6. Rezerwacja – potwierdzenie przez odpowiedniego Operatora Zamówienia Usługi przez Klienta i przekazanie do realizacji Właścicielowi.
 7. Operator – przez operatora należy rozumieć alternatywnie (rozłącznie):
 1. Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, Al.Wojska Polskiego 124 , 42-207 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331233, NIP: 573 277 55 94, REGON: 241226111, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000,00 zł, którego dokumentacja rejestrowa jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XVII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Rejtana nr 6, 42-200 Częstochowa,
 2. Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, Al.Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381666, NIP: 573 282 47 66 , REGON: 241902776 , której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XVII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Rejtana nr 6, 42-200 Częstochowa,
 3. Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, Al.Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387749, NIP: 573 283 14 24, REGON: 241962695, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XVII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Rejtana nr 6, 42-200 Częstochowa.
 1. W Serwisie umieszczone są oferty świadczenia Usług krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie/apartamentach lub pokoju/pokojach przez ich Właścicieli. Rozumieć przez to należy, iż Serwis zawiera informacje na temat poszczególnych apartamentów lub pokojów. W świadczeniu Usług krótkotrwałego zakwaterowania w imieniu i na rzecz Właściciela działa jeden z Operatorów: Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie albo Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, albo Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, poprzez przyjęcie Zamówienia od Klienta. Klient składający Zamówienie w serwisie www.cro-travel.pl wyraża wolę dokonania w imieniu własnym rezerwacji określonego apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów zaprezentowanych w Serwisie. Klient otrzyma Potwierdzenie Rezerwacji od odpowiedniego Operatora, na którym widnieć będzie, poprzez  którego z podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 7 Klient złożył Zamówienie, jak również dane podmiotu świadczącego Usługę (Właściciela). Odpowiedzialnym za przyjęcie Zamówienia Klienta przez Właściciela, a także za Potwierdzenie Rezerwacji, jest jeden z Operatorów wymienionych w § 1 ust. 7 powyżej.
 2. Potwierdzenie Rezerwacji – stwierdzenie zawarcia umowy przez Klienta z Właścicielem poprzez wystawienie dokumentu elektronicznego przez odpowiedniego Operatora. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie mowa jest o Operatorze (w liczbie pojedynczej), należy przez to rozumieć odpowiedniego Operatora, jednego z wymienionych w § 1 ust. 7, który wobec Klienta składającego Zamówienie dokonał Potwierdzenia Rezerwacji.

§ 2.
Przedmiot umowy.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków, na jakich Klient dokonuje Zamówienia miejsc noclegowych w celu skorzystania z Usługi krótkotrwałego zakwaterowania w apartamentach lub pokojach za pośrednictwem danego Operatora.

I.            Zamówienie:

 1. Złożenie Zamówienia na Usługę  odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia dostępnego za pośrednictwem rezerwacyjnego systemu elektronicznego znajdującego się w Serwisie i wysłanie danych wprowadzonych do formularza drogą elektroniczną do Operatora.
 2. Klient zobowiązany jest do poprawnego złożenia Zamówienia. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta formularza Zamówienia.
 3. Do Klienta należy obowiązek upewnienia się, że Potwierdzenie Rezerwacji Usługi zostało mu dostarczone skutecznie drogą elektroniczną w terminie 48 godzin od daty zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej na rachunku odpowiedniego Operatora. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast powiadomić o tym fakcie odpowiedniego Operatora w celu przesłania duplikatu Potwierdzenia Rezerwacji.
 4. Operator nie gwarantuje skutecznego dostarczenia Potwierdzenia Rezerwacji w przypadku niepoprawnie działającej skrzynki pocztowej Klienta. Po drugiej nieudanej próbie wysłania Potwierdzenia Rezerwacji zostanie on wysłany listem poleconym albo kurierem na koszt Klienta na adres klienta udostępniony przez Klienta w Serwisie, a w przypadku braku udostępnienia takiego adresu w Serwisie, na adres wskazany przy przelewie opłaty rezerwacyjnej.

II.            Ceny zawarte w Serwisie:

 1. Ceny zawarte w Serwisie w każdym wypadku dotyczą zakwaterowania w całym apartamencie lub pokoju za dobę. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Operator informuje, a Klient akceptuje fakt, że ceny zawarte w Serwisie mogą ulec nagłej zmianie bez podawania przyczyn, przy czym Operator oświadcza, że cena przekazana Klientowi w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy (tj. w Potwierdzeniu Rezerwacji) jest ceną, do której Klient będzie zobowiązany do zapłaty za Usługę.

§ 3.
Sposoby płatności.

Obowiązującą jednostką płatniczą w Serwisie jest EURO (EUR) lub jego równowartość w Polskich Nowych Złotych (PLN) po kursie bankowych z dnia dokonania opłaty rezerwacyjnej. Jedyną możliwą formą płatności za rezerwacje dokonane w Serwisie jest przelew bankowy.

 

§ 4.
Rezerwacja.

 1. Operator dokonuje Rezerwacji na podstawie Zamówienia wysłanego przez Klienta za pośrednictwem rezerwacyjnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie. Klient składa formularz Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, który automatycznie zostanie doręczony odpowiedniemu Operatorowi.
 2. Odpowiedni Operator zobowiązany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze lub 48 godzin w dni wolne od pracy do potwierdzenia w formie elektronicznej, czy dany apartament/apartamenty lub pokój/pokoje w wybranym przez Klienta okresie i lokalizacji jest/są dostępny/dostępne. W przypadku braku wolnych miejsc, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną. Poprzez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy).
 3. W przypadku, gdy Zamówienie jest możliwe do zrealizowania, Klient otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną, z prośbą o akceptację warunków Zamówienia oraz dokonanie opłaty wstępnej wyszczególnionej na druku rezerwacyjnym na wyszczególniony w tym druku numer rachunku bankowego odpowiedniego Operatora. Opłata wstępna (opłata rezerwacyjna) wynosi od 25% do 30% opłaty całkowitej za Usługę.
 4. Po otrzymaniu od Klienta opłaty wstępnej (opłaty rezerwacyjnej), odpowiedni Operator wystawi Klientowi Potwierdzenie Rezerwacji. Do dokonania opłaty wstępnej zobowiązany jest Klient. Dokonanie opłaty wstępnej stanowi ostateczne oświadczenie woli o zawarciu umowy z Właścicielem i ostateczne potwierdzenie przez niego warunków Zamówienia. Przy dokonywaniu przelewu opłaty wstępnej (opłaty rezerwacyjnej) Klient zobowiązany jest do wpisania w tytule przelewu unikalnego numeru identyfikacyjnego rezerwacji, a także danych Klienta w przypadku dokonywania przelewu z rachunku bankowego nienależącego do Klienta.
 5. Brak wpłaty opłaty wstępnej (opłaty rezerwacyjnej) w terminie wyznaczonym w wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej, oznacza odwołanie przez Klienta oświadczenia woli złożonego przez wypełnienie rezerwacyjnego formularza elektronicznego dostępnego za pośrednictwem Serwisu.
 6. Pozostałą należność, tj. kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą całkowitą za Usługę a opłatą wstępną (opłatą rezerwacyjną), Klient reguluje gotówką na rzecz Właściciela lub osoby przez niego wskazanej, niezwłocznie po przyjeździe do miejsca ich lokalizacji w momencie odbioru kluczy do apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów. Opłata wstępna (opłata rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

§ 5.
Zmiana Zamówienia. Anulowanie rezerwacji.

 1. W przypadku jeśli Klient nie złoży oświadczenia woli o anulowaniu Zamówienia nie później niż na 2 tygodnie przed pierwszą dobą rozpoczęcia wykonywania Usługi lub zrezygnuje z tej Usługi bez uprzedniego jej anulowania lub nie wykorzysta zarezerwowanego apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów w terminie (tzw. „no show”), jest on zobowiązany do zapłaty odpowiedniemu Operatorowi kwoty stanowiącej 30% ceny zarezerwowanego apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów (za określony przez Klienta w rezerwacji okres czasu). Wymieniona kwota jest odszkodowaniem z tytułu pozostawania w gotowości do wykonania zobowiązania Operatora jak i Właściciela.
 2. Wszelkie zmiany Zamówienia dokonane przez Klienta  i potwierdzone przez odpowiedniego Operatora (zgodnie z § 4 powyżej) są możliwe jedynie za zgodnym porozumieniem Klienta i Właściciela, w imieniu którego działa odpowiedni Operator. W przypadku wyrażenia zgody na dokonanie zmiany Zamówienia, za dokonanie tej zmiany odpowiedniemu Operatorowi przysługuje dodatkowe bezzwrotne wynagrodzenie w wysokości 150 zł netto. Przez zmianę Zamówienia rozumie się w szczególności zmianę wyboru apartamentu/apartamentów lub pokoju/pokojów, zmianę okresu pobytu w określonym apartamencie/apartamentach lub pokoju/pokojach. Brak wyrażenia zgody przez Właściciela na zmianę Zamówienia powoduje, iż dotychczasowe potwierdzone Zamówienie nadal wiąże Klienta, a w przypadku ewentualnego jej anulowania, rezygnacji z Zamówienia bez uprzedniego jego anulowania lub niewykorzystania zamówionej Usługi w terminie (tzw. „no show”), zastosowanie mają uregulowania § 4 powyżej.
 3. Bezzwrotne wynagrodzenie w wysokości 150 zł netto pobierane jest dodatkowo również w przypadku anulowania lub nie wykorzystania zamówionej Usługi w terminie (tzw. „no show”).

§ 6.
Odpowiedzialność Operatora.

 1. Każdy Operator prowadzący Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były zgodne z rzeczywistymi. Aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z odpowiednim Operatorem partnerów handlowych, zleceniodawców oraz Właścicieli apartamentów lub pokoi, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu.
 2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe, odpowiedni Operator poinformuje Klienta drogą mailową o zaistniałej sytuacji.
 3. Jeśli w momencie przyjazdu do apartamentu/apartamentów lub pokoi/pokojów, Klient w obecności przedstawiciela odpowiedniego Operatora stwierdzi, że apartament/pokój jest nieposprzątany lub brak w nim będzie czystej pościeli, a zastrzeżenia te będą uzasadnione, Operator zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uchybień (jednak nie później niż w ciągu 8 godzin).
 4. Dokonanie przez Operatora zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej Usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu jej niewykonania.

§ 7.
Ograniczenia odpowiedzialności Operatora.

 1. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Właściciela lub personel kompleksu (nieruchomości, na terenie której znajdują się apartamenty lub pokoje), w którym znajduje się zarezerwowany przez Klienta apartament lub pokój.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dane zamieszczone w Serwisie przekazane przez Właściciela są różne od stanu faktycznego.
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w apartamencie, pokoju lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.
 4. Wszelkie roszczenia w wypadkach wskazanych powyżej należy kierować do Właściciela apartamentu lub pokoju.
 1. W przypadku działania tzw. "siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Właściciela.

§ 8.
Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w apartamencie lub pokoju powinny być kierowane do Właściciela, za pośrednictwem przedstawiciela odpowiedniego Operatora podczas wyjazdu oraz przesyłane do odpowiedniego Operatora w terminie 14 dni od zakończenia pobytu w apartamencie lub pokoju.
 2. Brak zgłoszenia przedstawicielowi odpowiedniego Operatora jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w apartamencie przez Klienta powoduje utratę uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu reklamacji.
 3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania

§ 9.
Dane Klienta.

Składając Zamówienie , Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do spółek: Cro-Travel Sp. z o. o., Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Cro-Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Sp.k., podmiotów dominujących, powiązanych lub zależnych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 10.
Akceptacja warunków rezerwacji.

Klient, który złożył zamówienie w Serwisie, zaznaczając w Zamówieniu, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 

§ 11.
Ustalenia końcowe.

 1. Operator dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Operator przestrzega o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmitowania.
 3. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Operatorowi i jego kontrahentom (nie przysługują oni Klientom w rozumieniu niniejszego regulaminu). Użytkownicy serwisu i Klienci mają prawo do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celach prywatnych, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
 4. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Operatora poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.cro-travel.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między odpowiednim Operatorem a Klientem w związku z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności w związku z dokonanymi rezerwacjami, Klienci i Operator poddają pod rozpoznanie sądowi powszechnemu właściwemu dla Operatora.

© 2024 Cro-Travel sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone